فراخوان

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت

متن خبر