آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 15/09/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق یک   (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق سه (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق پنج (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق شش (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه شقایق هفت (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق هشت  (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه  (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه انار (مزایده  – نوبت  اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از  کافه  قطار  (مزایده  – نوبت  اول)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه مکعب 2 (مزایده – نوبت اول)

واگذاری یکساله  بهره برداری از محل غرفه مکعب 5 (مزایده – نوبت اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از محل دوچرخه اسکی  (مزایده  – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از  محل دستگاه جایر سوئینگ  (مزایده  – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل سرسره آبشار (مزایده  – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از فود کورت پاییزان    (مزایده  – نوبت  اول)

 واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 7   ( مذاکره حضوری)