آگهی مزایده عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 06/08/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

  1. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه آسمان    (مزایده – نوبت  اول)
  2. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه سیب ترش (مزایده  – نوبت  اول)
  3. واگذاری یک ساله بهره برداری از  باشگاه تیروکمان(مزایده  – نوبت  اول)
  4. واگذاری یک ساله  بهره برداری از غرفه کیوسک 7  (مزایده – نوبت اول)
  5. واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل غرفه کیوسک 8   (مزایده – نوبت اول)