آگهی مزایده/مذاکره حضوری

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده /مذاکره حضوری واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده/ مذاکره حضوری و  خرید برگ شرایط ، بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 26/05/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

  • واگذاری یک ساله بهره برداری از رستوران آبشار (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 2    (مزایده  – مذاکره حضوری)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از  غرفه  کیوسک 3  (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری یک ساله  بهره برداری از غرفه معکب 5    (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه سلامت       (مزایده- مذاکره حضوری)
  • فروش روغن سوخته  خودرویی   (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری  سه ساله بهره برداری ازمحل دستگاه  شهربازی یوفو  (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل اتاق وحشت   (مزایده- مذاکره حضوری)
  • واگذاری سه ساله بهره برداری از محل لیزر تگ     (مزایده- مذاکره حضوری)