فراخوان

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

متن خبر
آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده/مذاکره حضوری

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده /مذاکره حضوری واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد

متن خبر
آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

متن خبر
آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

متن خبر