آگهی مزایده عمومی توچال

عکس

شرکت تله¬کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می¬شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 28/10/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان¬ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله¬کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کافه کتاب (مزایده – نوبت اول)
واگذاری سه ساله بهره برداری از محل اتاق وحشت (مزایده – نوبت اول)
واگذاری سه ساله بهره برداری از محل لیزر تک (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه زیپ لاین (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه اطلسی (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مکعب1 (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مکعب3 (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه چشمه (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه ستاره (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یکساله بهره برداری از شهربازی شماره دو (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از محل عکاسی تله سیژ و سورتمه (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه رز (مزایده – نوبت اول)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک2 (مزایده – نوبت دوم)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک3 (مزایده – نوبت دوم)
واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کافه پیست (مزایده – نوبت دوم)
واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه ( مذاکره حضوری)
واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق3 ( مذاکره حضوری)
واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق6 ( مذاکره حضوری)
واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق8 ( مذاکره حضوری)
واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 7 (مذاکره حضوری)