آگهی مزایده و مناقصه عمومی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  و مناقصه عمومی ظرف مدت 11 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 30/01/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

  1. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تراس   (مزایده – نوبت  اول )
  2. واگذاربی یک ساله بهره برداری از محل شهربازی شماره یک  (مزایده – نوبت  اول )
  3. واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  (مناقصه – تجدید نوبت اول )
  4. واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق یک   (مذاکره حضوری )
  5. واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق سه   (مذاکره حضوری )
  6. واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق هشت   (مذاکره حضوری )
  7. واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه  (مذاکره حضوری )
  8. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک دو  (مذاکره حضوری )