آگهی مزایده عمومی توچال

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله ­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 13/12/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل غرفه شقایق یک  (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مطبوعات (مزایده – نوبت  اول )

واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شبیه ساز (مزایده – نوبت  دوم )