آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

عکس

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  و مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 26/12/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله ­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل    (مناقصه – نوبت  اول )

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل غرفه شقایق یک   (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مطبوعات  (مزایده – نوبت  دوم )

   واگذاری سه ساله بهره برداری از محل اتاق وحشت (مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل لیزر تک (مذاکره حضوری

واگذاری یکساله  بهره برداری از شهربازی شماره دو (مذاکره حضوری)

واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل شبیه ساز  (مذاکره حضوری)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک2  (مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه  ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق3  ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق8  ( مذاکره حضوری)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه کیوسک 7  (مذاکره حضوری)