آگهی مزایده عمومی توچال

عکس

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 28/11/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله بهره برداری از محل شبیه ساز   (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کافه کتاب  (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل اتاق وحشت   (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل لیزر تک  (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه زیپ لاین  (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله  بهره برداری از غرفه مکعب1   (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله  بهره برداری از  غرفه مکعب3    (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه چشمه   (مزایده – نوبت دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه ستاره (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از شهربازی شماره دو  (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل عکاسی تله سیژ و سورتمه    (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه رز    (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک2   (مذاکره حضوری)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک3   (مذاکره حضوری)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کافه پیست   (مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه   ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق3    ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق6    ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق8   ( مذاکره حضوری)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه کیوسک 7   (مذاکره حضوری)