آگهی مزایده عمومی تله کابین توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 25/08/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق یک    (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق دو    (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق سه  (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه شقایق چهار  (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق پنج    (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق شش   (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه شقایق هفت  (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق هشت   (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه  (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه سیب ترش   (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله بهره برداری از  باشگاه تیروکمان  (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه کیوسک 7  (مزایده – نوبت دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از محل غرفه آسمان  (مزایده – نوبت دوم)