آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 03/10/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کافه پیست (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 2 (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 3 (مزایده – نوبت  اول)

واگذاری سه ساله بهره برداری از فود کورت پاییزان (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله بهره برداری از محل دوچرخه اسکی (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل سرسره آبشار (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از  محل دستگاه جایر سوئینگ (مزایده – نوبت  دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از غرفه مکعب 2  (مزایده – نوبت دوم)

واگذاری یکساله  بهره برداری از محل غرفه مکعب 5 (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل غرفه انار (مزایده  – نوبت  دوم)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق  3 ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق  6 ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق  8 ( مذاکره حضوری)

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه ( مذاکره حضوری)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 7 ( مذاکره حضوری)