آرشیو اخبار

آگهی مزایده عمومی توچال

شرکت تله¬کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت

متن خبر