آرشیو اخبار

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

متن خبر