آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  و مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 10/03/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

  1. واگذاری نه ماه خدمات تامین نیروی انسانی (مناقصه – نوبت  اول )
  2. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه آبشار (مزایده – نوبت  اول )
  3. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه یاس   (مزایده – نوبت  اول )
  4. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ذرت کبابی  (مزایده – نوبت  اول)
  5. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک یک   (مزایده- نوبت اول )
  6. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه چشم انداز (مزایده- نوبت اول )
  7. واگذاری سه ساله بهره برداری از محل شبیه ساز سینما  (مزایده- نوبت اول )
  8. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کوهستان (مزایده- نوبت اول )
  9. واگذاری یک ساله بهره برداری از محل باشگاه پرش  (مزایده- نوبت اول )
  10. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک پنج  (مزایده- نوبت دوم )