آگهی مزایده عمومی برای واگذاری غرفه کیوسک

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه کیوسک بصورت یکساله (مزایده نوبت اول) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ظرف مدت 7 روز جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 4/3/1401 به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می‌باشد).

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی ، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال در وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی‌ها یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید).