آگهی مناقصه عمومی (تجدید نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (تجدید نوبت دوم)

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد نسبت به خرید و تامین کابین های خط تله کابین از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 31/02/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می‌باشد).

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید).