آگهی مزایده مناقصه عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  و مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 27/03/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 6 (مزایده –  نوبت اول)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات پاییزان  (مزایده –  نوبت اول) 

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه قاصدک (مزایده –  نوبت اول)   

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه سیب زمینی (مزایده –  نوبت اول)    

واگذاری یک ساله بهره برداری از خدمات حمل زباله (مزایده –  نوبت اول) 

واگذاری یک ساله بهره برداری از خدمات ایاب و ذهاب مراجعین  (مزایده –  نوبت اول)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه آفتاب (مزایده –  نوبت اول)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از پارکینگ موتور سیکلت (مزایده –  نوبت اول)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک شهربازی (مزایده –  نوبت اول)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه آبشار (مزایده – نوبت  دوم )

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه یاس (مزایده – نوبت  دوم )

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ذرت کبابی (مزایده – نوبت دوم )

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 1 (مزایده- نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کوهستان (مزایده- نوبت  دوم)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه چشم انداز (مزایده- نوبت  دوم)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک پنج (مزایده- مذاکره حضوری )

واگذاری نه ماهه  خدمات تامین نیروی انسانی (مناقصه – تجدید نوبت اول )