کاشت درخت به نام خود یا عزیزانتان در توچال

روز درختکاری در توچال

به گزارش روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی توچال، محلی برای هموطنان فراهم شده و به مناسبت هفته درختکاری در روز شنبه ۲۰ اسفند ماه به اسم خود یا عزیزانشان در محوطه مشخص شده از مجموعه درخت کاری شد.
برای این منظور پس از اسم نویسی در کافه کتاب توچال نهالی با نام درخواستی در بمحوطه توسط شخص درخواست کننده کاشته شد. مجموعه توچال هم متعهد شد در حفظ و نگهداری این نهال ها کوشا باشد.