خطوط تله کابین در روز 14 مرداد تا ایستگاه 5 دایر است

به اطلاع کلیه مراجعین محترم می رساند که خطوط تله کابین توچال در روز شنبه مورخ 14 مرداد 1402 تا ایستگاه 5 قابل استفاده می باشد .