آگهی مزایده عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 12/05/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

 1. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات بام (مزایده – نوبت  اول)
 2. واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ذرت کبابی (مزایده  – نوبت  اول)
 3. واگذاری یک ساله بهره برداری از  رستوران ایستگاه 2  (مزایده  – نوبت  اول)
 4. واگذاری یک ساله  بهره برداری از غرفه شهربازی (مزایده نوبت اول)
 5. واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل غرفه سیب زمینی  (مزایده نوبت اول)
 6. واگذاری یک ساله  بهره برداری از رستوران آبشار (مزایده نوبت دوم) 
 7. واگذاری یک ساله بهره برداری از رستوران ایستگاه 5 (مزایده نوبت دوم)
 8. فروش روغن سوخته خودرویی  (مزایده نوبت دوم)
 9. واگذاری سه ساله بهره برداری از محل لیزر تگ ( مزایده – نوبت دوم )
 10. واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل اتاق وحشت  (مزایده نوبت دوم)
 11. واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل دستگاه کشتی صبا  (مزایده نوبت دوم)
 12. واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل دستگاه اسب گردان (مزایده نوبت دوم)
 13. واگذاری سه ساله بهره برداری از محل دستگاه یوفو کودک (مزایده نوبت دوم)