آگهی مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 12/05/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

  1. خرید لباس گرم پرسنل  (کاپشن و شلوار) (مناقصه نوبت اول)
  2. واگذاری یک ساله خدمات تامین نیروی حفاظت فیزیکی  (مناقصه نوبت اول)
  3. واگذاری یک ساله خدمات پزشکی هتل  (مناقصه –  نوبت اول)
  4. خرید و راه اندازی دستگاه چرخ و فلک    ( مناقصه دو مرحله ای تجدید نوبت اول )
  5. خرید و راه اندازی دستگاه تاب زنجیری  ( مناقصه دو مرحله ای   تجدید نوبت اول )