آگهی واگذاری مدرسه اسکی و تأمین نیروی انسانی

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 1401/07/11) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران خیابان یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می‌باشد).
(به‌دلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی‌های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وب‌سایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید).

1- واگذاری محل مدرسه اسکی شماره 1 بصورت یکساله (مزایده نوبت دوم)
2- واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی بصورت یکساله (مناقصه نوبت دوم)