آگهی مزایده عمومی

عکس

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 10/04/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله ­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 6  (مزایده –  نوبت دوم )

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات پاییزان (مزایده –  نوبت دوم) 

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه قاصدک  (مزایده –  نوبت دوم)   

واگذاری یک ساله بهره برداری از باشگاه آفتاب  (مزایده –  نوبت دوم)   

واگذاری یک ساله بهره برداری از پارکینگ موتور سیکلت  (مزایده –  نوبت دوم)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک شهربازی (مزایده –  نوبت دوم)  

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه ذرت کبابی (مذاکره حضوری)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه چشم انداز  (مذاکره حضوری )