آگهی مزایده و مناقصه عمومی

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 24/12/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده  در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها مراجعه فرمایید)  

  1. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه ستاره   (مزایده نوبت دوم)
  2. واگذاری یکساله بهره برداری از زیپ لاین   (مزایده نوبت دوم)