صفحه در حال بارگذاری است...

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید.

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 7 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 22/09/1400) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 350.000 ریال می باشد)

ادامه مطلب چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

مزایده عمومی

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید.

ادامه مطلب شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰