آگهی مزایده و مناقصه عمومی

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  و مناقصه عمومی ظرف مدت10  روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 17/02/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل باشگاه پرش  (مزایده – نوبت  اول )

واگذاربی سه ساله بهره برداری از محل شهربازی شماره یک   (مزایده – نوبت  دوم )

واگذاری یک ساله سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  (مناقصه – تجدید نوبت دوم )

واگذاربی سه ساله بهره برداری از محل غرفه شقایق یک (مذاکره حضوری )

واگذاربی سه ساله بهره برداری از محل غرفه مزرعه (مذاکره حضوری )

واگذاربی سه ساله بهره برداری از محل غرفه شقایق سه  (مذاکره حضوری )