آگهی مزایده مناقصه عمومی 12 بهمن 1401

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال
واگذاری یکساله کافه کتاب ، عکاسی سورتمه و تله سی یژ ، غرفه سلامت ، خدمات نیروی انسانی
آگهی مزایده مناقصه

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 24/11/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش اطلاع رسانی –> فراخوان و آگهی ، مراجعه فرمایید)  

  • واگذاری یکساله بهره برداری از محل کافه کتاب (مزایده نوبت اول)
  • واگذاری یکساله بهره برداری از محل عکاسی سورتمه و تله سی یژ (مزایده نوبت اول)
  • واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت (مزایده نوبت اول)
  • مناقصه عمومی جهت تامین خدمات نیروی انسانی (مناقصه نوبت اول)

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال


خرید اسناد