آگهی مزایده و مناقصه عمومی

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 17/03/1402) و برای حضور در مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 21/03/1402)  به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه  در شرکت تله کابین توچال به و بسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها مراجعه فرمایید)  

 1. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کیوسک 1 ( لواشک )   (مزایده نوبت دوم)
 2. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 2    (مزایده نوبت اول)
 3. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 3              (مزایده نوبت اول)
 4. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 4       (مزایده نوبت اول)
 5. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 5      (مزایده نوبت اول)
 6. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 6    (مزایده نوبت اول)
 7. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه قاصدک     (مزایده نوبت اول)
 8. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه مکعب  4         (مزایده نوبت اول)
 9. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه مکعب  5       (مزایده نوبت اول)
 10. واگذاری یکساله بهره برداری از پارکینگ موتور سیکلت    (مزایده نوبت اول)
 11. واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه سلامت                 (مزایده نوبت اول)
 12. واگذاری یکساله بهره برداری از محل خدمات خودرویی و کارواش (مزایده نوبت اول)
 13. واگذاری یکساله بهره برداری از باشگاه آفتاب       (مزایده نوبت اول)
 14. واگذاری یکساله بهره برداری از خدمات  جابجایی مراجعین     (مزایده نوبت اول)
 15. واگذاری یکساله خدمات حمل زباله     (مزایده نوبت اول)
 16. فروش تخته الوار های مستعمل مجموعه         (مزایده نوبت اول)
 17. واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی حفاظت فیزیکی        (مناقصه نوبت اول)
 18. واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب پرسنل         (مناقصه نوبت اول)