آگهی مزایده عمومی در توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده  عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 29/02/1403) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 3.000.000 ريال می باشد)

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه کیوسک 5 (مزایده – نوبت  اول )

واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه مکعب 4 (مزایده – نوبت  اول )

واگذاری سه ساله بهره برداری از محل باشگاه پرش (مزایده – نوبت  دوم )

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه شقایق یک (مذاکره حضوری )

واگذاری سه ساله بهره برداری از غرفه مزرعه (مذاکره حضوری )