آگهی مزایده عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 26/05/1402) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

  • واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه چشم انداز    (مزایده – نوبت  اول)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از غرفه تنقلات بام   (مزایده  – نوبت دوم)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از  غرفه ذرت کبابی  (مزایده  – نوبت  دوم)
  • واگذاری یک ساله  بهره برداری از غرفه شهربازی  (مزایده نوبت دوم)
  • واگذاری یک ساله بهره برداری از رستوران نشاط   (مزایده نوبت دوم)
  • واگذاری یک ساله  بهره برداری از محل غرفه سیب زمینی   (مزایده نوبت دوم)