صفحه در حال بارگذاری است...

آگهی مزایده و مناقصه عمومی 


شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میشود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 18/02/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تلهکابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)
(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید) 
1-    واگذاری محلی جهت نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی بصورت یکساله        (مزایده نوبت دوم)
2-    واگذاری محل های مدرسه اسکی (شماره 1 و 2) بصورت یکساله                                         (مزایده نوبت اول) 
3-    واگذاری محل غرفه ارکیده بصورت یکساله (با کاربری فروش لوازم ورزشی)                             (مزایده نوبت اول)
4-    واگذاری محل غرف مکعب بصورت یکساله                                                                    (مزایده نوبت اول)
5-    واگذاری محل غرفه کیوسک بصورت یکساله                                                                  (مزایده نوبت اول)
6-    واگذاری بهره برداری از دستگاههای شهربازی ایستگاه اول بصورت ده ماهه                             (تجدید مزایده نوبت اول)
7-    واگذاری محل باشگاه آفتاب بصورت یکساله (با کاربری تنیس)                                            (تجدید مزایده نوبت اول)
8-    واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی بصورت یکساله                                   (مناقصه نوبت اول)
10- واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بصورت یکساله                                                     (مناقصه نوبت اول)

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال