صفحه در حال بارگذاری است...

ساعات کار تله کابین تا پایان آذر ماه1400 اعلام شد./
شنبه تا چهارشنبه از 7 صبح تا 12:00ظهر ایستگاه هفتم
شنبه تا چهارشنبه از 7 صبح تا 13:30 ایستگاه پنجم
شنبه تا چهارشنبه از 7 صبح تا 14:00 ایستگاه دوم
پنجشنبه  و جمعه شروع فعالیت تله کابین از6 صبح می باشد