صفحه در حال بارگذاری است...

به گزارش روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی تله‌کابین توچال، مزایده واگذاری بهره‌‍بردای یکساله از تبلیغات محیطی توچال به شرح زیر برگزار می‌شود. 

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی توچال