صفحه در حال بارگذاری است...

آگهی مزایده عمومی

 

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 1401/07/11) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران خیابان یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله¬کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)
(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید)  

1-  واگذاری محل مدرسه اسکی شماره 1 بصورت یکساله   (مزایده نوبت دوم)
2-  واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی بصورت یکساله  (مناقصه نوبت دوم)

 

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال