کلیه خطوط تله کابین توچال در روز شنبه 22 آذرماه

مصادف با اربعین حسینیبه گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،کلیه خطوط چهارگانه تله کابین، پیست بین المللی اسکی در روز شنبه مورخ22 آذرماه ،مصادف با اربعین حسینی تعطیل می باشد.


دریافت فایل ضمیمه