مدیرعامل هلدینگ سیاحتی پارسیان از مجموعه توچال بازدید کردند.

مدیرعامل هلدینگ سیاحتی پارسیان از مجموعه توچال بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ،مدیر عامل محترم هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و مدیرعامل محترم شرکت توسعه ی خدمات رفاهی پردیس ایرانیان از مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی تله کابین توچال بازدید نمودند.
بنا براین گزارش ،جناب آقای جدید ساز پس از حضور در مجموعه ،به بازدید اماکن خدماتی و تفریحی موجود پرداختند و گسترش این نوع خدمات را در شرکت تله کابین توچال را امری ضروری و لازم دانستند.
ایشان همچنین ایجاد محیطی سالم، در راستای خدمت رسانی مطلوب به عموم شهروندان پیرو منویات مقام معظم رهبری را از کادر مدیریتی مجموعه تفریحی ورزشی توچال خواستار شدند.

دریافت فایل ضمیمه