تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...

تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،در راستای تلاش برای تحقق حقوق مشتریان و

مراجعین محترم پس ازانجام مراحل معمول در جهت استقرار سیستم استاندارد سازی در مجموعه

، بازبینی وتهیه گزارش های مربوطه، شرکت تله کابین توچال موفق به اخــــذ گواهینامه کیفیت

ISO 9001:2008 گردید.


دریافت فایل ضمیمه