ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی....

امشب شب اربعین مصباح هداست/ دل یاد حسین بن علی شیر خداست...
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی،پیست اسکی توچال در روز دوشنبه

مورخ1392/10/02 تعطیل میباشد.


دریافت فایل ضمیمه