ششمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعتی وگردشگری و هتل داری ایران با حضور مجموعه توچال...

ششمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعتی وگردشگری و هتل داری ایران با حضور مجموعه توچال از روز یکشنبه 8بهمن ماه برگزار خواهد شد...ششمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعتی وگردشگری و هتل داری ایران با حضور مجموعه های تحت پوشش شرکت پردیس ایرانیان مشتمل بر شرکت تله کابین توچال،مجموعه چمران،مجموعه ارم سبز و باشگاه جماران، از روز یکشنبه  8 لغایت 11بهمن ماه ، در محل نمایشگاه های بین المللی تهران سالنهای 6 و7 برگزار خواهد شد...

دریافت فایل ضمیمه