نظرسنجی در رابطه با کارت اسکی یکماهه جهت اسکی بازان توچال

اسکی بازان گرامی،لطفا پیشنهاد خود جهت صدور کارت اسکی یکماهه با عنوان"همراه اسکی"...اسکی بازان گرامی،لطفا پیشنهاد خود جهت هزینه صدور کارت اسکی یکماهه با عنوان"همراه اسکی"را با پاسخ به پیامک 200097147 ویا ازطریقTochal.tc@gmail.comاعلام فرمایید تا با همفکری شما عزیزان شاهد ارائه خدمات مطلوب تری نسبت به قبل باشیم.

دریافت فایل ضمیمه