زلزله شنبه شب آذربایجان شرقی ،دل خیلی ها را لرزاند....

زلزله شنبه شب آذربایجان شرقی ،دل خیلی ها را لرزاند....


زلزله شنبه شب آذربایجان شرقی دل خیلی ها را لرزاند .زلزله ای که با تخریب خانه ها بر سر هموطنان آذریمان ،آواری از غم و اندوه بر دل ملیون ها ایرانی هوار کرد.

آنچه در این میان اهمیت فروان دارد اطلاع رسانی دقیق و به موقع است تا اگر هموطنانمان دستی به سوی ما دراز کردند در کمترین زمان پاسخ گوی آنان باشیم

برای شادی روحشان صلوات....دریافت فایل ضمیمه