کوهپیمایی وزرای تعاون و ورزش درتوچال

به مناسبت فرارسیدن روزجهانی "کارگر" ، وزیران تعاون و ورزش درکنارکارگران به کوهپیمایی درارتفاعات توچال پرداختند.به مناسبت فرارسیدن روزجهانی "کارگر" ، وزیران تعاون و ورزش درکنارکارگران به کوهپیمایی درارتفاعات توچال پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ،  دراین مراسم بیش از یک هزارنفراز کارگران تحت پوشش این دو وزارتخانه و حوزه های مرتبط ، درکناردووزیرتعاون و ورزش ، به کوهپیمایی درارتفاعات توچال پرداختند .

دریافت فایل ضمیمه