روز جهانی نجوم در مجموعه توچال

در روز جمعه 8 اردیبهشت همزمان با سایر گروههای نجومی در ایران، برنامه های نجومی در ایستگاه اول مجموعه توچال برگزار شد.در روز جمعه 8 اردیبهشت همزمان با سایر گروههای نجومی در ایران، برنامه های نجومی متعددی با همکاری نشریه نجوم در ایستگاه اول مجموعه تفریحی ورزشی توچال برگزارشد.

در این برنامه به میزبانی شرکت تله کابین توچال ،شهروندان ضمن آشنایی با علم نجوم ،از امکانات رصد اجرام آسمانی با تلسکوپ نیز استفاده نمودند.


دریافت فایل ضمیمه