بزرگترین مناقصه احداث خط تله کابین پیوسته به طول بیش از ٨ کیلومتر برگزارشد

یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری کشور درسال اقدام وعمل کلید خواهد خورد.به گزارش روابط عمومی تله کابین توچال: مناقصه احداث خط جدید تله کابین توچال که با دعوت از ٤ شرکت معتبرسازنده تله کابین برنامه ریزی شده بود برگزارگردید و پس از طی تشریفات قانونی مربوطه برنده مناقصه معرفی خواهدشد

بنابراین گزارش: این مناقصه که از آن به عنوان بزرگترین مناقصه احداث خط تله کابین یادمیشود به طول بیش از ٨ کیلومتر از پارکینگ توچال آغاز وتا پیست اسکی توچال ادامه میابد وظرفیت جابجایی١٥٠٠ نفر درساعت با بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا از الزامات فنی آن بوده است،

گفتنی است :فاینانس تمامی هزینه های پروژه براساس شرایط مناقصه از تعهدات شرکت کنندگان درمناقصه بوده است وإجرای ان در یک برنامه ی ٣ ساله خواهد بود.

خط فعلی تله کابین توچال درسال١٣٥٧ به بهره برداری رسید وبا احداث خط جدید تله کابین یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری کشور درسال اقدام وعمل کلید خواهد خورد.