ارتباط با ما

تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال
تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال:


واحد
تلفن
دورنگار
دفتر مدیرعامل
22421501و2242150222173440
روابط عمومی و تبلیغات
22435874

بازاریابی
22421404
*
رزرواسیون هتل توچال
22418000
*
مدیرمالی و منابع انسانی
22421510
*
 مدیرفنی،مهندسی و اجرایی
22435880
22421506
حراست
22421406
22421409