شرکت تله کابین توچال به عضویت UNWTO(سازمان جهانی گردشگری ملل متحد) در آمد

شرکت تله کابین توچال به عضویت UNWTO(سازمان جهانی گردشگری ملل متحد) در آمد