تعطیلی کلیه خطوط تله کابین و پیست اسکی در روزهای دوشنبه هر هفته.