انتصاب مهندس میریحیایی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدارسیون اسکی