مراسم باز گشایی رسمی پیست اسکی بین المللی توچال فردا یکشنبه 26 آبانماه