رستوران سیتادوبا احداث رستوران معتبر سیتادو ،لذت صرف غذا یا نوشیدنی استاندارد را با منظره ابدی

 شهر تهران در ابتدای جاده سلامتی توچال تجربه خواهید کرد.

تلفن:1832-021

009.jpg

011.jpg

012.jpg