کارت بلیت های تخفیف دار کوهنورداننرخ کوهنوردی97.jpg